دسته: blog
بازدید: 4762
فرار مالیاتی
فرار مالیاتی

فرار مالیاتی، فرار مالیاتی بیشتر توسط افراد پر درآمد و از طریق سند سازی و ارائه گزارشات غلط انجام می شود.

این اقدامات آثار بدی بر در عدم تامین درآمدهای مورد نیاز دولت خواهد داشت و در نتیجه خدمات اجتماعی با کیفیتی توسط دولت ارائه نمی شود. در ضمن فرار مالیتی باعث می شود درآمدها در سطح اجتماع، به نحو احسنت توزیع نشود.


راهکار مقابله با فرار مالیاتی


برای این منظور و برای برخورد با فرار مالیاتی، لازم است قانون مالیات مستقیم اجرا شود. پس از انقلاب قانون مالیات مستقیم متناسب با ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور دچار تغییر و تحولات زیادی شد. یکی از موضوعات مهمی که در جرم نگاری فرار مالیاتی وارد شد. این می باشد که هر فرد حقیقی و حقوقی که بر اساس این قانون موظف به کسر مالیات مودیان دیگر می باشد و در صورتی که از این امر تخطی نمایند مشمول جریمه ای 20 درصدی مالیات پرداخت نشده می شوند. براساس این قانون برای تمامی متخلفین دولتی نیز مجازاتی پیش بینی شده است که در مواردی که مکلفین به کسر مالیت، وزارتخانه و یا شرکت یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند شد.


حکم تخطی از قانون مالیات


چنانه فردی مسئول کسر مالیات باشد و از وظایف خود سرپیچی کند، مطابق با تبصره 3 ماده 199 قانون به مجازات درجه ششم محکوم خواهد شد. در ماده 200 نیز سر دفتران را موظف به نظارت بر پرداخت مالیات در مورد معاملات کرده است: در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سر دفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل 20 درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات درجه ششم محکوم می شود.


نتیجه پایانی


دربرخی کشورها، میزان مجازات حبس برای فرار مالیاتی بسیار شدیدتر می باشد. تمامی این موارد به منظور ارائه خدمات بهتر و با کیفیت به آحاد مردم بر اساس اخذ مالیات ها می باشد.