چاپ
دسته: blog
بازدید: 136
نحوه محاسبه مانده مرخصی

مانده مرخصی به مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده‌ در طول یک سال گفته می‌شود. امکان دریافت مبلغ مرخصی یا انتقال مرخصی به سال بعد نیز وجود دارد و طبق قانون کار، مانده مرخصی‌ها به سنوات سال بعد انتقال پیدا خواهد کرد.

نحوه محاسبه مانده مرخصی

نحوه محاسبه مانده مرخصی

در قانون وزارت کار ۲۶ روز مرخصی سالانه برای کارگران پیش‌بینی شده است که طبق قانون تنها ۹ روز این تعداد قابل ذخیره شدن و انتقال به سال بعد هستند. و اگر زمان بیشتری باقی مانده باشد، باید هزینه آن به‌ کارگر پرداخت شود. مرخصی‌ بدون حقوق و مزایا مرخصی است که در طول آن هیچ حق و حقوق مالی به کارگر تعلق نمی‌گیرد؛ اما رابطه کارگر و کارفرما قطع نمی‌شود. مرخصی بدون حقوق و مزایا شامل؛ مرخصی تحصیلی، مرخصی حج و غیره هستند که با توافق کارفرما صورت می‌گیرند و هیچ تاثیری در نحوه محاسبه مانده مرخصی ندارند.

باز خرید مرخصی

باز خرید مرخصی به این معناست که اگر کارمندی از کل مدت مرخصی استحقاقی خود استفاده نکند، مبلغ باقی‌مانده مرخصی بایستی از طرف کارفرما به کارمند پرداخت گردد. مقاله نحوه محاسبه مانده مرخصی برای کسانی است که قرارداد کارشان در پایان سال به اتمام می‌رسد یا در پایان سال بازنشسته می‌شوند. در قراردهای کار یک سال یا کمتر از آن باز خرید مرخصی با احتساب ۲۶ روز کاری صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال اگر مدت قرارداد شخصی شش ماهه باشد، مرخصی استحقاقی این شخص ۱۳ روز است و تعداد روزهای مرخصی استفاده نشده برای این شخص، در پایان قراردادش از طرف کارفرما قابل پرداخت است.

باز خرید مرخصی در زمان بازنشستگی

بر طبق قوانین وزارت کار، بازنشستگی یکی از حالت‌های اتمام قرارداد بین کارگر و کارفرما محسوب می‌گردد. و نحوه محاسبه مانده مرخصی بازنشستگی به نوع قرار داد کارگر یا کارمند بستگی دارد. چنانچه کارگر یا کارمند با قراردادهای کار یک سال و کمتر از یک سال بازنشسته شود باز خرید مرخصی‌های او طبق حالتی که توضیح داده شد محاسبه می شود. چنانچه کارگر دارای قرارداد کار دائم یا قرارداد کار بیش‌تر از یک سال باشد نحوه ی محاسبه بازخرید مرخصی او با روشی که در قسمت قبل برای قراردادهای بیش از یک سال توضیح داده شد خواهد بود.

نحوه محاسبه باز خرید مرخصی در زمان قطع همکاری به چه صورت است؟

در زمان قطع همکاری با تسویه حساب قطعی باید محاسبه باز خرید مرخصی انجام شود. درباره نحوه محاسبه مانده مرخصی باید بگوییم همان‌طور که ابتدا اشاره شد مبلغی که برای باز خرید مرخصی پرداخت می‌شود مطابق با آخرین روز کاری است و به‌صورت قانونی کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز مرخصی ذخیره شده در طول سال داشته باشد.

محاسبه باز خرید مرخصی

در صورتی که کارگری بیش از ۹ روز مرخصی ذخیره شده داشته باشد، کارفرما می‌تواند مبلغ بیشتری برای باز خرید مرخصی در نظر داشته باشد. در شرایطی که قطع همکاری در پایان سال قبلی صورت گیرد و تسویه حساب در سال جدید انجام شود نحوه محاسبه مانده مرخصی این گونه است که مبلغ بازخرید مرخصی مطابق آخرین روز کاری در سال قبلی محاسبه می‌شود.

آیا در صورت فوت کارگر، مبلغ باز خرید مرخصی به ورثه متوفی تعلق می‌گیرد؟

در صورت فوت کارگر یا کارمند، هزینه باز خرید مرخصی به خانواده یا وارث او بر اساس نرخ روز محاسبه و پرداخت می‌شود.

کارگران در سال چند روز می‌توانند به مرخصی بروند؟

مرخصی سالانه کارمندان و کارگران ۳۰ روز است، اما در برخی از منابع به اشتباه ۲۶ روز ذکر شده است.

آیا به مانده مرخصی کارگران یا کارمندان مالیات تعلق می‌گیرد؟

بر اساس ماده ۹۱ قانون مالیات، به حقوق ایام مرخصی استفاده نشده کارگران؛ مالیات تعلق نمی‌گیرد.