گزارشات حسابداری
گزارشات حسابداری

گزارشات حسابداری، سازمان های تولیدی باید برای واحدهای تولیدی گزارشاتی را ارائه دهند.

این گزارشات در پایان هر ماه توسط حسابداران و یا مدیران مالی سازمان ها بر مبنای اصول حسابداری به صورت درون سازمانی و بیرون سازمانی ارئه می شود. تا در در دسترس مدیران قرار بگیرد.


گزارشات درون سازمانی


گزارش مصرف مواد: این گزارش شامل گزارشاتی از هزینه هایی مانند مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار ساخت که از عوامل اصلی تولید محصول می باشد، تهیه می شود. در این گزارشات، علاوه بر مقدار مصرف، موارد مبلغ که برای تولید محصول به مصرف رسیده نیز حائز اهمیت است.
گزارش بهای تمام شده کالای ساخته شده: این گزاشات از جمله گزارشاتی می باشند که در پایان هر ماه امکان مقایسه بهای تمام شده محصولات تولیدی را به مدیران می دهد.


گزارشات بیرون سازمانی


گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته: این نوع گزارشات در سازمان های بازرگانی و یا تولیدی در پایان دوره مالی تهیه می شوند. در موسسات بازرگانی کالای خریداری شده بدون تغییر شکل به منظور فروش ارائه می شود ولی در واحدهای تولیدی، مواد اولیه تغییر شکل می یابند و کالاها ساخته می شوند. به همین دلیل ملاک حسابداری بهای تمام شده در این واحدها بهای تمام شده کالا ی فروش رفته می باشد.
گزارش سود و زیان: با استفاده از این گزارشات مدیران می توانند با استفاده از آنها و با مقایسه با گزارشات ماه پیش در مورد تولیدات آتی خود تصمیم گیری نمایند. در این صورت اگر مبلغ خالص فروش بیشتر از بهای تمام شده کالای فروش رفته باشد سازمان دارای سود می باشد و اگر مبلغ خالص فروش از بهای تمام شده آن کمتر باشد سازمان دچار ضرر و زیان شده است. در این حالت مدیران بر اساس این گزارشات برای تولید بیشتر و سود سازمان و یا جلوگیری از زیان، اقدامات لازم را به عمل آورند.